Steun de borg

Naam en doelstelling

De Stichting Wierenga van Hamsterborg is eigenaar van de Piloersemaborg (of Hamsterborg) en haar landerijen. De stichting heeft tot doel de borg in stand te houden. Hiervoor is veel geld nodig. Middelen hiervoor worden gevonden in de exploitatie van de borg, in subsidies zoals die door de overheid worden verstrekt, en in giften, legaten en nalatenschappen.

ANBI

De Stichting Wierenga van Hamsterborg is een algemeen nut beogende instelling (anbi). Zij heeft haar postadres in Ten Boer, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41012292. Haar RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) luidt: 801898055.

Deze gegevens zijn ook te vinden op de website van de belastingdienst.

Giften

Ook u kunt de stichting Wierenga van Hamsterborg steunen door middel van een gift. Giften zijn voor u, vanwege de anbi-status, aftrekbaar van de inkomsten- en loonbelasting. Giften kunnen overgemaakt worden op onze bankrekening bij de ABNAMRO onder nummer: 48.29.43.394 ten name van Stichting Wierenga van Hamsterborg (IBAN NL21ABNA0482943394).

Legaten

Daarnaast kunt u de stichting ook opnemen in uw testament. Dit kan in de vorm van een legaat, of door de stichting tot erfgenaam te maken. Bij een legaat gaat het om een vast bedrag of een onroerend goed of voorwerp dat u in uw testament aan de stichting nalaat. Als u de stichting tot erfgenaam benoemd, dan wordt zij verantwoordelijk voor (een deel) de nalatenschap.

Voor het opnemen van de stichting in uw testament kunt u contact met ons opnemen, of met uw notaris.